Tổ Chức

I/ BAN GIÁM HIỆU 

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI
1  Vũ Tiến Lưỡng Hiệu trưởng
2 Vũ Việt Bắc Phó hiệu trưởng

II/ TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI
1 Nguyễn Quang Huân Tổ trưởng
2 Phạm Thị Lý Tổ phó
3 Vũ Thị Lê Giáo viên Toán
4 Chu Văn Quỳnh Giáo viên Toán
5 Chu Thị Hà Giáo viên Toán
6 Đặng Thị Tuyết Giáo viên Toán
7 Vũ Quang Pha Giáo viên TDTT
8 Phạm Thị Thu Hằng Giáo viên Toán
9 Nguyễn Thị Hiên Giáo viên Toán
10 Vũ Văn Tưởng Giáo viên Toán
11 Lê Thị Thúy Giáo viên Vật lý
12 Phạm Thị Huế Giáo viên Toán
13 Vũ Thị Lựu Giáo viên Tin
14 Nguyễn Thị Hiền Giáo viên Sinh hóa
15 Trần Văn Chiều Giáo viên TDTT
16 Nguyễn Thị Loan Giáo viên Hóa học
17 Lương Thị Nga Giáo viên Hóa học

III/ TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI

 STT  HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ  ĐIỆN THOẠI
 1 Phạm Thị Thái Ninh Tổ trưởng
2 Phạm Thị Nga Tổ phó
3 Vũ Thị Hương Giáo viên Ngoại ngữ
4 Đới Thị Ngoan Giáo viên Văn
5 Trần Thị Lan Giáo viên Văn
6 Hoàng Thị Hiền Giáo viên Ngoại ngữ
7 Trần Thị Thúy Giáo viên Ngoại ngữ
8 Phạm Thanh Huyền Giáo viên Âm nhạc
9 Đinh Thị Hương Giáo viên Văn
10 Pham Văn Phong Giáo viên Mỹ thuật
11 Nguyễn Thị Thùy Hương Giáo viên Ngoại ngữ
12 Trần Thị Mai Hương Giáo viên Văn
13 Nguyễn Thị Liên Giáo viên Văn
14 Đỗ Thị Hường Giáo viên Văn
15 Nguyễn Thị Hòa Giáo viên Văn

IV/ TỔ VĂN PHÒNG

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI
1 Nguyễn Thị Hà Tổ trưởng – Kế toán
2 Phạm Thị Thúy Y tế
3 Nguyễn Thị Bốn Thư viện