LỊCH TUẦN 37

Tháng Năm 14, 2019 2:26 chiều

TUẦN 37  – Trọng tâm: Ổn định tốt nền nếp dạy và học. Kết thúc năm học, chuẩn bị tốt các đk cho tổng kết. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công.

Ngày SÁNG CHIỀU
HAI

13/05/19

Bắc, Ninh,  N.Hà

– Chào cờ: 100% CBGVNV có tiết sau tiết chào cờ.

– Tổ chức HĐNGLL.

– Học theo TKB.

– Chuẩn bị đón kiểm tra hồ sơ lớp 9 chéo huyện.

– Lớp 9 ôn tập.

– Họp Chủ tịch HĐXTN tại PGD.

BA

14/05/19

Giang, Huân, Bốn

– 7h: Xét TN lớp 9 – Học bù TKB buổi sáng .

 

15/05/19

Bắc, Ninh,  P.Thúy

– Học theo TKB. – Lớp 9 ôn tập.

– Nộp hồ sơ XTN lớp 9 tại PGD.

– 14h: Họp đánh giá HT, HP, GV theo chuẩn.

NĂM

16/05/19

Giang, Huân, N.Hà

– Học theo TKB. – Lớp 9 ôn tập.

– Duyệt KH phát triển năm học 19-20.

SÁU

17/05/19

Bắc, Ninh, P.Thúy

– Học theo TKB.

– Sau T2 hội ý HĐ: 100% CBGVNV.

– Khối 6;7;8 tổng lao động vệ sinh.

– Lớp 9 ôn tập.

BẢY

18/05/19

Giang, Huân, Bốn

– Học theo TKB. – Từ 14h-15h: Họp TTH, CHT, GVCN 6,7,8 tại phòng truyền thống.

– Từ 15h: GVCN+CHT họp cha, mẹ học sinh tại lớp.

– Lớp 9 ôn tập.

CN

19/05/19

Giang, Huân.

 

– Lao động vệ sinh môi trường.