LỊCH TUẦN 36

Tháng Năm 6, 2019 3:18 chiều

TUẦN 36  – Trọng tâm: Ổn định tốt nền nếp dạy và học. Ôn tập khảo sát gđ IV đạt và vượt chỉ tiêu. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công.

Ngày SÁNG CHIỀU
HAI

06/05/19

Bắc, Ninh,  N.Hà

– Chào cờ: 100% CBGVNV có tiết sau tiết chào cờ.

– Tổ chức HĐNGLL .

– Học theo TKB.

– Học theo TKB.

– Họp nghe hướng dẫn XTN, nhận đề tại PGD.

BA

07/05/19

Giang, Huân, Bốn

– 7h: Khảo sát Ngữ văn; Sử 6; Ngữ văn; Hóa 8. – 13h30’: Khảo sát Ngữ văn; Sinh7

 

08/05/19

Bắc, Ninh,  P.Thúy

– 7h: Khảo sát Toán; Anh 6; Toán; Anh 8: – 13h30’: Khảo sát Toán; Anh7:
NĂM

09/05/19

Giang, Huân, N.Hà

– Học theo TKB.

– Tuyên truyền giáo dục giới tính K8;9

– Chấm khảo sát

 

SÁU

10/05/19

Bắc, Ninh, P.Thúy

– Học theo TKB.

– Sau T2 hội ý HĐ: 100% CBGVNV.

– Kiểm tra hồ sơ lớp 9 tại THCS Đồng Sơn

 

BẢY

11/05/19

Giang, Huân, Bốn

– Học theo TKB.

– Cuối buổi lao động vệ sinh, chăm sóc cây.

– Chấm khảo sát

 

CN

12/05/19

Giang, Huân.

 

– Lao động vệ sinh môi trường