LỊCH TUẦN 35

Tháng Năm 2, 2019 9:55 sáng

TUẦN 35  – Trọng tâm: Ổn định tốt nền nếp dạy và học. Tăng cường ôn tập cho gđ IV. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công.

Ngày SÁNG CHIỀU
HAI

29/04/18

Bắc, Ninh,  N.Hà

– Nghỉ lễ.

 

– Nghỉ lễ.

 

BA

30/04/19

Giang, Huân, Bốn

– Nghỉ lễ. – Nghỉ lễ.

01/05/19

Bắc, Ninh,  P.Thúy

– Nghỉ lễ.

 

– Nghỉ lễ.

 

NĂM

02/05/19

Giang, Huân, N.Hà

– Học theo TKB.

– Đăng ký số lượng XTN lớp 9.

– Học theo TKB.

 

SÁU

03/05/19

Bắc, Ninh, P.Thúy

– Học theo TKB.

– Sau T2 hội ý HĐ: 100% CBGVNV.

– Học theo TKB.

– Cuối buổi lao động vệ sinh, chăm sóc cây.

BẢY

04/05/19

Giang, Huân, Bốn

– Học theo TKB. – Học theo TKB.

 

CN

05/05/19

Bắc, Ninh.