LỊCH TUẦN 34

Tháng Tư 22, 2019 9:19 sáng

TUẦN 34  – Trọng tâm: Ổn định tốt nền nếp dạy và học. Tăng cường ôn tập cho gđ IV. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công.

Ngày SÁNG CHIỀU
HAI

22/04/18

Bắc, Ninh,  N.Hà

– Chào cờ: 100% CBGVNV có tiết sau tiết chào cờ.

– Học theo TKB.

– Học theo TKB.

– Lớp 9 ôn tập.

BA

23/04/19

Giang, Huân, Bốn

– Học theo TKB.

 

– Học theo TKB.

 

 

24/04/19

Bắc, Ninh,  P.Thúy

– Học theo TKB. – Học theo TKB.

 

NĂM

25/04/19

Giang, Huân, N.Hà

– Học theo TKB. – Học theo TKB.

 

SÁU

26/04/19

Bắc, Ninh, P.Thúy

– Học theo TKB.

– Sau T2 hội ý HĐ: 100% CBGVNV.

– Học theo TKB.

 

– Cuối buổi lao động vệ sinh, chăm sóc cây.

BẢY

27/04/19

Giang, Huân, Bốn

– Học theo TKB. – Học theo TKB.

 

CN

28/04/19

Giang, Huân.

– Lớp 9 ôn tập.

– Lao động vệ sinh môi trường.

– Lớp 9 ôn tập.