LỊCH TUẦN 32

Tháng Tư 8, 2019 1:27 chiều

TUẦN 32  – Trọng tâm: Ổn định tốt nền nếp dạy và học. Khảo sát lớp 9 đánh giá đúng chất lượng. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công.

Ngày SÁNG CHIỀU
HAI

08/04/18

Bắc, Ninh,  N.Hà

– Chào cờ: 100% CBGVNV có tiết sau tiết chào cờ.

– Tổ chức HĐNGLL .

– Học theo TKB.

– Nhận đề lớp 9 theo lịch.

– Học theo TKB.
BA

09/04/19

Giang, Huân, Bốn

– 7h: Khảo sát Ngữ Văn 9: Theo phân công. – 13h30’: Khảo sát Tổng hợp 9: Chấm Ngữ văn 9: Theo phân công.

 

10/04/19

Bắc, Ninh,  P.Thúy

– 13h30’: Khảo sát Toán 9: Chấm Tổng hợp 9: Theo phân công.

– 7h30: Tập huấn tại TTGDTX: Giang; Huân; Đ Hương.

– Bồi giỏi.

– Chấm Toán 9; Tổng hợp điểm: Theo phân công.

NĂM

11/04/19

Giang, Huân, N.Hà

– Học theo TKB.

 

– Học theo TKB
SÁU

12/04/19

Bắc, Ninh, P.Thúy

– Học theo TKB.

– Sau T2 hội ý HĐ: 100% CBGVNV.

– Học theo TKB.

– Cuối buổi lao động vệ sinh, chăm sóc cây.

BẢY

13/04/19

Giang, Huân, Bốn

– Học theo TKB.

 

CN

14/04/19

– Lao động vệ sinh môi trường.