LỊCH TUẦN 31

Tháng Tư 1, 2019 1:21 chiều

TUẦN 31  – Trọng tâm: Ổn định tốt nền nếp dạy và học. Ôn tập chuẩn bị tốt cho thi HSG và gđIV. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công.

Ngày SÁNG CHIỀU
HAI

01/04/18

Bắc, 

– Chào cờ: 100% CBGVNV có tiết sau tiết chào cờ.

– Tổ chức HĐNGLL .

– Học theo TKB.

– Học theo TKB.
BA

02/04/19

Giang, 

– Học theo TKB. – Học theo TKB.

03/04/19

Bắc, 

– Học theo TKB. – Học theo TKB.
NĂM

04/04/19

Giang, 

– Học theo TKB.

 

 
SÁU

05/04/19

Bắc, 

– Học theo TKB.

– Sau T2 hội ý HĐ: 100% CBGVNV.

– Học theo TKB.

– Cuối buổi lao động vệ sinh, chăm sóc cây

BẢY

06/04/19

Giang, 

– Học theo TKB. – Học theo TKB K9.

 

CN

07/04/19

– Lao động vệ sinh môi trường.