LỊCH TUẦN 30

Tháng Ba 25, 2019 12:31 chiều

TUẦN 30  – Trọng tâm: Ổn định tốt nền nếp dạy và học. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công.

Ngày SÁNG CHIỀU
HAI

25/03/18

Bắc, Ninh,  N.Hà

– Chào cờ: 100% CBGVNV có tiết sau tiết chào cờ.

– Tổ chức HĐNGLL kỷ niệm 26/3.

– Học theo TKB.

– Học theo TKB.
BA

26/03/19

Giang, Huân, Bốn

– Học theo TKB. – Học theo TKB.

– Cuối buổi toàn trường lao động vệ sinh, chăm sóc cây.

27/03/19

Bắc, Ninh,  P.Thúy

– Học theo TKB.

– Bộ GD kiểm tra công tác tinh giản biên chế: Giang; Bắc; N.Hà và giáo viên không có tiết. ( Chính thức )

– Học theo TKB.
NĂM

28/03/19

Giang, Huân, N.Hà

– Học theo TKB. – 14h: Họp chuyên môn đánh giá chất lượng giai đoạn III.
SÁU

29/03/19

Bắc, Ninh, P.Thúy

– Học theo TKB.

– Sau T2 hội ý HĐ: 100% CBGVNV.

– Học theo TKB.
BẢY

30/03/19

Giang, Huân, Bốn

– Học theo TKB. – Học theo TKB K9.

 

CN

31/03/19

– Lao động vệ sinh môi trường.

– Hiến máu nhân đạo.