LỊCH TUẦN 29

Tháng Ba 18, 2019 8:27 sáng

TUẦN 29  – Trọng tâm: Ổn định tốt nền nếp dạy và học. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công.

Ngày SÁNG CHIỀU
HAI

18/03/18

Bắc, Ninh,  N.Hà

– Chào cờ: 100% CBGVNV có tiết sau tiết chào cờ.

– Tuyên truyền an toàn giao thông.

– Tổ chức HĐNGLL.

– Học theo TKB.

– Học theo TKB.
BA

19/03/19

Giang, Huân, Bốn

– Học theo TKB. – Học theo TKB.

20/03/19

Bắc, Ninh,  P.Thúy

– Học theo TKB. – Học theo TKB.
NĂM

21/03/19

Giang, Huân, N.Hà

– Học theo TKB.

– Tổng hợp báo cáo chất lượng về PGD.

 
22/03/19

Bắc, Ninh, P.Thúy

– Học theo TKB.

– Sau T2 hội ý HĐ: 100% CBGVNV.

– Học theo TKB.

 

BẢY

23/03/19

Giang, Huân, Bốn

– Học theo TKB. – Học theo TKB K9.

 

CN

24/03/19

– Lao động vệ sinh môi trường.