LỊCH TUẦN 28

Tháng Ba 11, 2019 8:17 sáng

TUẦN 28  – Trọng tâm: Ổn định tốt nền nếp dạy và học. Ôn tập khảo sát gđIII đạt và vượt chỉ tiêu. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công.

Ngày SÁNG CHIỀU
HAI

11/03/18

Bắc, Ninh,  N.Hà

– Chào cờ: 100% CBGVNV có tiết sau tiết chào cờ.

– Tổ chức HĐNGLL.

– Học theo TKB.

– 13h30’: Khảo sát Toán K6;7, Lịch sử K6, Địa lý K7:
BA

12/03/19

Giang, Huân, Bốn

– Học theo TKB. – 13h: Khảo sát Ngữ văn K8;9, Tiếng Anh K8, Tổ hợp K9:

13/03/19

Bắc, Ninh,  P.Thúy

– Học theo TKB. – 13h30’: Khảo sát Toán K8;9, Vật lý K8:
NĂM

14/03/19

Giang, Huân, N.Hà

– Học theo TKB. – Chấm khảo sát: 100% CBGV dạy môn khảo sát. VP lên, tổng hợp điểm.
SÁU

15/03/19

Bắc, Ninh, P.Thúy

– Học theo TKB.

– Sau T2 hội ý HĐ: 100% CBGVNV.

– Học theo TKB.

– 13h30’: Nộp bài K7 và K9 tại Đồng Sơn: Bắc.

– Cuối buổi lao động vệ sinh chăm sóc cây xanh.

BẢY

16/03/19

Giang, Huân, Bốn

– 7h30’: Chấm bài tại THCS Đồng Sơn: Theo triệu tập của PGD. – 7h30’: Chấm bài tại THCS Đồng Sơn: Theo triệu tập của PGD.
CN

17/03/19

– Lao động vệ sinh môi trường.