LỊCH TUẦN 05

Tháng Chín 22, 2019 7:40 chiều

TUẦN 05  – Trọng tâm: Ổn định nền nếp dạy và học. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Chuẩn bị tốt cho kiểm tra đầu năm của PGD.

Ngày SÁNG CHIỀU
HAI

23/09/19

Bắc, Ninh,  N.Hà

– Chào cờ: 100% CBGVNV có tiết 1.

+ Tổ chức HĐNGLL.

– Học theo TKB.

– Học thêm theo TKB.
BA

24/09/19

Giang, Huân, Bốn

– Học theo TKB. – Bồi giỏi.

25/09/19

Bắc, Ninh,  P.Thúy

– Học theo TKB. – Học thêm theo TKB.
NĂM

26/09/19

Giang, Huân, N.Hà

– Học theo TKB.  
SÁU

27/09/19

Bắc, Ninh, P.Thúy

– Học theo TKB.

– Sau T2 hội ý HĐ: 100% CBGVNV.

– Học thêm theo TKB.

 

BẢY

28/09/19

Giang, Huân, Bốn

– Học theo TKB. – Học thêm theo TKB.
CN

29/09/19