LỊCH TUẦN 04

Tháng Chín 20, 2019 9:24 sáng

TUẦN 04  – Trọng tâm: Ổn định nền nếp dạy và học. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Chuẩn bị cho kiểm tra đầu năm của PGD.

Ngày SÁNG CHIỀU
HAI

16/09/19

Bắc, Ninh,  N.Hà

– Chào cờ: 100% CBGVNV có tiết 1.

+ Tổ chức HĐNGLL:

– Học theo TKB.

– Học theo TKB.
BA

17/09/19

Giang, Huân, Bốn

– Học theo TKB.

– Sau T2: Họp đăng ký xây dựng thực hiện nhiệm vụ trọng tâm với PGD

– Bồi giỏi.

18/09/19

Bắc, Ninh,  P.Thúy

– Học theo TKB.

 

– Học theo TKB.
NĂM

19/09/19

Giang, Huân, N.Hà

– Học theo TKB. – 14h:Họp chuyên môn:

– 16h: Họp thông qua kết quả họp phụ huynh với địa phương

SÁU

20/09/19

Bắc, Ninh, P.Thúy

– Học theo TKB.

– Sau T2 hội ý HĐ: 100% CBGVNV.

– Học thêm theo TKB.
BẢY

21/09/19

Giang, Huân, Bốn

– Học theo TKB. – Học thêm theo TKB.

 

CN

22/09/19