LỊCH TUẦN 02

Tháng Chín 20, 2019 9:14 sáng

TUẦN 02  – Trọng tâm: Tổ chức tốt lễ khai giảng, ổn định nền nếp dạy và học. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công.

Ngày SÁNG CHIỀU
HAI

02/09/19

Bắc, Ninh,  N.Hà

– Nghỉ  02 – 9 – Nghỉ  02 – 9
BA

03/09/19

Giang, Huân, Bốn

– Học theo TKB. – Học TKB thứ 2.

– Tập luyện chuẩn bị khai giảng.

– Lao động vệ sinh chuẩn bị khai giảng: Huân.

04/09/19

Bắc, Ninh,  P.Thúy

– Học theo TKB. – Học thêm TKB thứ 2.

– Tập luyện chuẩn bị khai giảng

– Lao động vệ sinh. Trang trí khai giảng.

NĂM

05/09/19

Giang, Huân, N.Hà

– 7h: Lễ khai giảng năm học mới.

– Học theo TKB.

– Học theo TKB thứ 2.

– 15h: Họp BCĐ và TC trại thu 2019.

SÁU

06/09/19

Bắc, Ninh, P.Thúy

– Học theo TKB.

– Sau T2 hội ý HĐ: 100% CBGVNV.

– Học thêm.
BẢY

07/09/19

Giang, Huân, Bốn

– Học theo TKB. – Học thêm.
CN

08/09/19