ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2016 – 2017BÀI THI: TỔNG HỢP

Tháng Sáu 16, 2016 3:58 chiều
TRƯỜNG THCS NAM DƯƠNGMã đề: 002 ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2016 – 2017BÀI THI: TỔNG HỢPThời gian làm bài 90 phút

Họ và tên:………………………………………………………………………Lớp:………………..

Số báo danh:…………………                               Họ và tên giám thị.…..…………….……………….

Mã phách:…………………..

 

Mã đề: 002

Mã phách:………………….

Điểm bài thi:……………………………………………………………………………

Bằng chữ:……………………………………………………………………………….

Câu 1 : Khu vực kinh tế của nước ta hiện nay chiếm tỉ lệ lao động cao nhất là :

 1. A. Nông, lâm, thủy sản         Công nghiệp – xây dựng
 2. Dịch vụ        D. Công nghiệp

Câu 2 : Nguyên nhân chủ yếu nào đã thúc đẩy sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng ?

 1. Điều kiện tự nhiên thuận lợi                       B. Dân cư, lao động có nhiều kinh nghiệm
 2. Chính sách mới của Đảng và nhà nước       D. Thị trường được mở rộng

Câu 3 : Các di sản thiên nhiên thế giới của nước ta hiện nay là ?

 1. Vịnh Hạ Long, Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng B. Vịnh Hạ Long
 2. Cố đô Huế, phố cổ Hội An D. Thánh địa Mĩ Sơn

Câu 4 : Thế mạnh kinh tế nổi bật của tiểu vùng tây bắc là:

 1. A. Phát triển thủy điện Khai thác khoáng sản
 2. Trồng cây lương thực D. Chăn nuôi gia súc nhỏ

Câu 5 : Năm 2006, vùng Đồng bằng Sông Hồng có diện tích là 15 nghìn km2, dân số là 18,3 triệu người. Vậy mật độ dân số của vùng là :

 1. 1220 triệu người /nghìn km2             B. 1220 người / km2
 2. 122 người / km2 D. 122 triệu người /nghìn km2

Câu 6: Nhà du hành vũ trụ đầu tiên bay vòng quanh Trái Đất, mở đầu “ kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người” là:

 1. Ti-top B. Am-stroong C. Ga-ga-rin             D. Phạm Tuân

Câu 7: Việt Nam gia nhập ASEAN vào thời gian nào?

 1. Tháng 7/1994 B. Tháng 4/1954 C. tháng 7/1996        D. tháng 7/1995

Câu 8: Đảng Cộng sản việt nam thành lập là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lê-nin với

 1. phong trào công nhân
 2. phong trào công nhân và phong trào yêu nước
 3. phong trào công nhân và phong trào tư sản yêu nước
 4. phong trào công nhân, phong trào tư sản và phong trào nông dân

Câu 9: Cuộc kháng chiến chống pháp xâm lược bùng nổ vào ngày

 1. 06/03/1946 B. 14/09/1946 C. 18/12/1946             D. 19/12/1946

Câu 10: Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 đã phát triển qua ba chiến dịch lớn là:

 1. Tây nguyên, Huế – Đà Nẵng, Hồ Chí Minh B. Tây Nguyên, Việt bắc, Hồ Chí Minh
 2. Tây Nguyên, Biên giới, Hế – Đà Nẵng D. Tây nguyên, Hòa bình, Hồ Chí Minh

 

       

 

 

 

Câu 11: Hai dây dẫn đều làm bằng đồng có cùng tiết diện S. Dây thứ nhất có chiều dài 20cm và điện trở 5W. Dây thứ hai có điện trở 8W. Chiều dài dây thứ hai là:

 1. 2cm . B. 32cm . C. 12,5cm .                   D. 23 cm .

Câu 12: Với: n1, n2  lần lượt là số vòng dây cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp; U1, U2  là hiệu điện thế giữa hai đầu dây cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của một máy biến thế ta có biểu thức không đúng là:

 1. U2 = . B. U1 =            C. U1. n1 = U2. n2.       D. = .

Câu 13: Về mùa hè, ban ngày khi ra đường phố ta không nên mặt quần áo màu tối vì quần áo màu tối

 1. tán xạ ánh sáng nhiều, nên cảm thấy nóng. B. tán xạ ánh sáng ít, nên cảm thấy mát.
 2. hấp thụ nhiều ánh sáng, nên cảm thấy nóng. D. hấp thụ ít ánh sáng, nên cảm thấy nóng.

Câu 14: Một vật sáng được đặt tại tiêu điểm của thấu kính phân kỳ. Khoảng cách giữa ảnh và thấu kính là

 1. . B. . C. 2f.                             D. f.

Câu 15: Mắt của bạn Đông không thể nhìn rõ các vật ở xa mắt hơn 50cm. Để khắc phục bạn ấy cần

 1. đeo sát mắt một thấu kính hội tụ có tiêu cự 50cm.
 2. đeo sát mắt một thấu kính phân kỳ có tiêu cự 50cm.
 3. không cần đeo kính.
 4. đeo kính hội tụ khi nhìn gần và đeo kính phân kỳ khi nhìn xa.

Câu 16. NÕu ë thÕ hÖ xuÊt ph¸t P cã kiÓu gen 100% Aa, tr¶i qua 2 thÕ hÖ tù thô phÊn, th× tØ lÖ cña

thÓ dÞ hîp cßn l¹i ë thÕ hÖ con lai thø hai( F2) lµ:

 1. 12,5% B. 25%      C. 50%                        D. 75%

Câu 17. Tại sao không sử dụng con lai F1 để nhân giống?

 1. Tỉ lệ đồng hợp của cơ thể lai F1 sẽ bị giảm dần ở các thế hệ sau
 2. Cơ thể lai F1 dễ bị đột biến, ảnh hưởng xấu đến đời sau
 3. Cơ thể lai có đặc điểm di truyền không ổn định
 4. Tỉ lệ dị hợp của con lai F1 tăng dần ở thế hệ sau.

Câu 18: Quan hệ giữa Dê và Bò cùng ăn cỏ trên một cánh đồng là:

 1. Quan hệ kí sinh B. Quan hệ sinh vật này ăn sinh vật khác.
 2. Quan hệ cạnh tranh cùng loài. D. Quan hệ cạnh tranh khác loài.

Câu 19. Gen B dài 5100 A0, có A + T = 60 %  số nuclêôtit của gen. Số nuclêôtit từng loại của gen B là:

 1. G= X = 600, A = T = 900 C. G= X = 800, A = T = 700
 2. G= X = 700, A = T = 800 D. G= X = 900, A = T = 600

Câu 20. Ý nghĩa cơ bản của quá trình nguyên phân là:

 1. Phân chia đồng đều nhân của tế bào mẹ cho 2 tế bào con.
 2. Sự sao chép nguyên vẹn bộ nhiễm sắc thể của tế bào mẹ cho 2 tế bào con.
 3. Sự phân li đồng đều của các cromatit về 2 tế bào con.
 4. Sự phân chia đồng đều chất tế bào của tế bào mẹ cho 2 tế bào con.

Câu 21: Sống có đạo đức là hành động theo ?

 1. Suy nghĩ của bản thân    C. Chuẩn mực của xã hội                                                                                                                                                                                                        B. Lợi ích của bản thân                                              D. Ý kiến của nhiều người

Câu 22: Việc tuân theo những quy định chung của cộng đồng, tổ chức xã hội để tạo sự thống nhất trong hành động thì được gọi là người tuân thủ:

 1. Pháp luật B. Kỉ luật C. Dân chủ                 D. Quy ước

Câu 23: Tình hữu nghị giữa Việt Nam và các dân tộc trên thế giới là:

 1. Quan hệ anh em với các nước. B. Quan hệ bạn bè với các nước láng giềng.
 2. Quan hệ bạn bè, thân thiện với các nước. D. Quan hệ anh em với các dân tộc khác.

Câu 24 : Tạo ra việc làm và bảo đảm cho mọi người lao động có cơ hội có việc làm là trách nhiệm của ai ?

 1. Trách nhiệm của doanh nghiệp. B. Trách nhiệm của nhà nước.
 2. Trách nhiệm của toàn xã hội. D. Trách nhiệm của bản thân người lao động.

Câu 25:Vi phạm pháp luật hành chính là:

 1. Hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm các quan hệ về tài sản
 2. Hành vi vi phạm pháp luật gây nguy hiểm cho xã hội quy định trong bộ luật hình sự
 3. Hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm các quy tắc quản lí nhà nước mà không phải là tội phạm
 4. Hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm các quan hệ kỉ luật lao động.

Câu 26: Quỳ tím chuyển thành đỏ khi cho vào dung dịch

 1. Natrihiđroxit B. Kalihiđroxit
 2. Nước vôi trong D. Axit sunfuric

Câu 27: Đốt cháy hết m (g) Na bằng 2,24 lít Cl2 (đktc) vừa đủ thu được a (g) muối. Giá trị của a là:

 1. 5,85 B. 11,7 C. 9,4                        D. 12,4

Câu 28: Dung dịch nào sau đây có pH > 7

 1. Dung dịch canxiclorua B. Dung dịch Natriclorua
 2. Dung dịch nước vôi trong C. Dung dịch axit sunfuric

Câu 29: Đốt cháy hợp chất hữu cơ X thu được khí cacbonic và hơi nước. Thành phần phân tử của hợp chất X

 1. Chỉ có C, H, O B. Có C, H có thể có oxi
 2. Chỉ có C, H D. Chỉ có C

Câu 30: Dầu ăn là:

 1. Hỗn hợp nhiều este của glixerol và các axit béo B. Một este của glixerol và các axit béo
 2. Este của axit axetic và rượu etylic D. Este của glixerol và axit axetic

Câu 31: My mother showed me how……………….clothes

 1. to make B. making C. make                      D. made

Câu 32: .Choose the word that has underlined part pronounced differently from the rest

 1. champagne B. paddy C. bamboo                 D. material

Câu 33: Tet is a festival ……………..occurs in late January or February/

 1. whom B. who C. which                     D. when

Câu 34: When tropical  storm…………….120 meters per hour, it is called a hurricane in North and South America.

 1. gets B. goes C. comes                    D. reaches

Câu 35: I wish I ………….. you, my friend !

 1. understand B. understood           C. understanded         D understanding

Câu 36: Let’s go somewhere for a drink,___________?

 1. shall we B. do we C. will you                 D. do you

Câu 37: The meeting will be …………. Tuesday, …………… 9a.m and 11a.m.

 1. on – from B. on – between C. at – at                     D. on – at

Câu 38: Hoa worked hard,…….. she passed her exam.

 1. because B. but C. however                D. so

Câu 39: Pick out one word which has different stress .

 1. garbage B. junkyard               C. protect                   D. treasure

Câu 40:  She asked me …………………..

 1. where do you come from?                     B. where did I come from.
 2. where I came from.                                                                         D. where I came from?

II – Read the passage carefully then do the task given below.( 1 point)

About two hundred years ago, man lived in greater harmony with his environment because industry was not much developed. Today the situation is quite different. People over the world are worried about what is happening to the environment because of modern industry and the need for more and more energy. Newspapers and magagines write about water pollution, air pollution and land pollution. Why there is so much discussion about pollution? After all, people have been polluting the world around them for thousands of years.

In the past there were not many people, so they could move to the other places when their settle became dirty. Nowadays, garbage is produced in great amount in every country. The more people there are in the world, the more polluted it is. Putting an end to this problem is not the responsibility of an individual or a group or organization. It must be the responsibility of the whole human kind.

 1. People used to live in great harmony with his environment about:
 2. two years ago B. two decates ago C. two thousand years ago  D. two centuries ago
 3. How many types of pollution mentioned in the passage?
 4. two         B. three                                  C.  four                       D. five

3.Why did man lived in greater harmony with his environment two hundred years ago?

……………………………………………………………….……………………………

4.Do people produce a lot of garbage in every country?

…………………………………………………………………………………………..

 1. Who are responsible for protecting the environment?

………………………………………….………………………………………

III. Write a letter of inquiry to the institution requesting for more information about the courses and fees. Follow the outline below. (1 point)

OutlineIntroduction: Say how you come to know about the Institution  (advertisement on newspaper/ watch on TV); express your interest (want to know more information).Request: State how good your English is; exactly hat kind of information you want.Further information: Say you are ready to supply more information about your English/ study (record of study) if necessay.Conclusion: End with a polite closing.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………

nhạc