20180909_081802

Ra quân vệ sinh môi trường Chủ nhật ngày 9/9/2018

Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 12/12/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc xây dựng khu dân cư văn hóa gắn với xây dựng thôn (xóm) Nông thôn mới (Khu dân cư Văn hóa nông thôn mới). Căn cứ…
20180905_073110

Ra quân vệ sinh môi trường Chủ nhật ngày 5/8/2018

Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 12/12/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc xây dựng khu dân cư văn hóa gắn với xây dựng thôn (xóm) Nông thôn mới (Khu dân cư Văn hóa nông thôn mới). Căn cứ…
17498800_1862989257302362_9076891238210619488_n (1)

RA QUÂN LÀM VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NGÀY 1/7/2018

Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 12/12/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc xây dựng khu dân cư văn hóa gắn với xây dựng thôn (xóm) Nông thôn mới (Khu dân cư Văn hóa nông thôn mới). Căn cứ…