1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28

TUẦN 28  – Trọng tâm: Duy trì tốt nền nếp dạy và học. Tổ chức các HĐNGLL theo quy định. Tiếp tục tổ chức việc SHCM nâng cao chất lượng. Chuẩn bị các đk đón chuẩn vào 25/3. Ngày SÁNG
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27

TUẦN 27  – Trọng tâm: Duy trì tốt nền nếp dạy và học – Ôn tập tổ chức kiểm tra gđ III đúng quy định đạt và vượt chỉ tiêu giao – Tổ chức các HĐNGLL theo quy định. Tiếp tục…
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26

TUẦN 26  – Trọng tâm: Duy trì tốt nền nếp dạy và học – Tổ chức các HĐNGLL theo quy định. Tiếp tục tổ chức việc SHCM nâng cao chất lượng. Ngày SÁNG CHIỀU HAI 27/02/17 Giang, Huân, N.Hà – Chào cờ:…
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25

TUẦN 25  – Trọng tâm: Duy trì tốt nền nếp dạy và học – Tổ chức các HĐNGLL theo quy định. Tiếp tục tổ chức việc SHCM nâng cao chất lượng. Ngày SÁNG CHIỀU HAI 20/02/17 Giang, Huân, N.Hà – Chào cờ:…
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24

TUẦN 24  – Trọng tâm: Duy trì tốt nền nếp dạy và học – Tổ chức các HĐNGLL theo quy định. Chuẩn bị tốt các đk cho Hội nghị HT THCS tại nhà trường. Ngày SÁNG CHIỀU HAI 06/02/17 Giang, Huân, N.Hà -…
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23

TUẦN NT.  – Trọng tâm: Triển khai KH nghỉ tết Nguyên đán An toàn tuyệt đối – Vui tươi, tiết kiệm, đảm bảo tốt chất lượng và sĩ số. Ổn định tốt nền nếp dạy và học. Ngày SÁNG CHIỀU
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23

TUẦN 23 (NT)  – Trọng tâm: Chuẩn bị tốt các đk và triển khai KH nghỉ tết Nguyên đán An toàn tuyệt đối – Vui tươi, tiết kiệm, đảm bảo tốt chất lượng và sĩ số. Ngày SÁNG CHIỀU HAI 23/01/17 Giang, Huân,…
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22

TUẦN 22  – Trọng tâm: Duy trì tốt nền nếp dạy và học – Tổ chức các HĐNGLL theo quy định. Tham gia Hội thi GVDG cấp tỉnh. Chuẩn bị tốt các đk cho KH nghỉ tết Nguyên đán. Ngày
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21

TUẦN 21  – Trọng tâm: Duy trì tốt nền nếp dạy và học – Tổ chức các HĐNGLL theo quy định. Sơ kết HK I. Ngày SÁNG CHIỀU HAI 09/01/17 Giang, Huân, N.Hà – Chào cờ: Nhận xét triển khai công tác…
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20

TUẦN 20  – Trọng tâm: Thực hiện chương trình kỳ II. Duy trì tốt nền nếp dạy và học – Tổ chức các HĐNGLL theo quy định. Tổng hợp đánh giá xếp loại HK I. Ngày SÁNG CHIỀU HAI 02/01/17 Giang, Huân,…