1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

LỊCH TUẦN 15

TUẦN 15  – Trọng tâm: Duy trì tốt nền nếp dạy và học, khảo sát HK I đạt và vượt chỉ tiêu giao. Tổ chức hội thi GVDG. Ngày SÁNG CHIỀU HAI 04/12/17 Bắc, Ninh,  N.Hà – Chào cờ: 100% CBGVNV có…
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14

TUẦN 14  – Trọng tâm: Duy trì tốt nền nếp dạy và học, Ôn tập chuẩn bị tốt các đk cho khảo sát HK I. Tổ chức hội thi GVDG. Ngày SÁNG CHIỀU HAI 27/11/17 Bắc, Ninh,  N.Hà – Chào cờ: 100%…
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13

TUẦN 13  – Trọng tâm: Duy trì tốt nền nếp dạy và học, Ôn tập chuẩn bị tốt các đk cho khảo sát HK I. Tập huấn chuyên môn theo lịch PGD. Ngày SÁNG CHIỀU HAI 20/11/17 Bắc, Ninh,  N.Hà – Địa…
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12

TUẦN 12  – Trọng tâm: Duy trì tốt nền nếp dạy và học, tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 20/11 và tuần lễ VHGD. Ngày SÁNG CHIỀU HAI 13/11/17 Bắc, Ninh,  N.Hà – Chào cờ: 100% CBGVNV có tiết 1. +…
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11

TUẦN 11  – Trọng tâm: Duy trì tốt nền nếp dạy và học, phát động thi đua chào mừng ngày 20/11. Kiểm tra nội bộ. Ngày SÁNG CHIỀU HAI 06/11/17 Bắc, Ninh,  N.Hà – Chào cờ: 100% CBGVNV có tiết 1. + Tổ…
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10

TUẦN 10  – Trọng tâm: Duy trì tốt nền nếp dạy và học, phát động thi đua chào mừng ngày 20/11. Kiểm tra nội bộ. Chuẩn bị tốt mọi đk đón kiểm tra công nhận chuẩn X – S – Đ…
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9

TUẦN 09  – Trọng tâm: Duy trì tốt nền nếp dạy và học. Kiểm tra nội bộ. Kiểm tra gđ I đạt chất lượng giao. Tiếp tục hoàn thiện Xanh – Sạch – Đẹp – An Toàn. Ngày SÁNG CHIỀU
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

LỊCH SÔNG TÁC TUẦN 8

TUẦN 08  – Trọng tâm: Duy trì tốt nền nếp dạy và học. Kiểm tra nội bộ. Ôn tập gđ I. Tiếp tục hoàn thiện X – S – Đ – AT. BCHCĐ tổ chức chào mừng ngày 20/10. Ngày
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7

TUẦN 07  – Trọng tâm: Duy trì tốt nền nếp dạy và học. Kiểm tra nội bộ. Tập huấn KĐCL. BCHCĐ phát động thi đua chào mừng ngày 20/10. Ngày SÁNG CHIỀU HAI 09/10/17 Bắc, Ninh,  N.Hà – Chào cờ: 100% CBGVNV…
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6

TUẦN 06  – Trọng tâm: Duy trì tốt nền nếp dạy và học. Tập trung cao độ cho việc xây dựng Xanh – Sạch – Đẹp và An toàn, tổ chức giải bóng đá thiếu niên và tham gia tết trung…