LỊCH TUẦN 37

TUẦN 37  – Trọng tâm: Ổn định tốt nền nếp dạy và học. Kết thúc năm học, chuẩn bị tốt các đk cho tổng kết. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Ngày SÁNG CHIỀU HAI 13/05/19 Bắc,…

LỊCH TUẦN 36

TUẦN 36  – Trọng tâm: Ổn định tốt nền nếp dạy và học. Ôn tập khảo sát gđ IV đạt và vượt chỉ tiêu. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Ngày SÁNG CHIỀU HAI 06/05/19 Bắc, Ninh, …

LỊCH TUẦN 35

TUẦN 35  – Trọng tâm: Ổn định tốt nền nếp dạy và học. Tăng cường ôn tập cho gđ IV. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Ngày SÁNG CHIỀU HAI 29/04/18 Bắc, Ninh,  N.Hà – Nghỉ lễ.  

LỊCH TUẦN 34

TUẦN 34  – Trọng tâm: Ổn định tốt nền nếp dạy và học. Tăng cường ôn tập cho gđ IV. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Ngày SÁNG CHIỀU HAI 22/04/18 Bắc, Ninh,  N.Hà – Chào cờ:…

LỊCH TUẦN 33

TUẦN 33  – Trọng tâm: Ổn định tốt nền nếp dạy và học. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Ngày SÁNG CHIỀU HAI 15/04/18 Bắc, Ninh,  N.Hà – Nghỉ bù Giỗ tổ Hùng Vương.     BA 16/04/19 Giang, Huân,…

LỊCH TUẦN 32

TUẦN 32  – Trọng tâm: Ổn định tốt nền nếp dạy và học. Khảo sát lớp 9 đánh giá đúng chất lượng. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Ngày SÁNG CHIỀU HAI 08/04/18 Bắc, Ninh,  N.Hà -…

LỊCH TUẦN 31

TUẦN 31  – Trọng tâm: Ổn định tốt nền nếp dạy và học. Ôn tập chuẩn bị tốt cho thi HSG và gđIV. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Ngày SÁNG CHIỀU HAI 01/04/18 Bắc,  – Chào…

LỊCH TUẦN 30

TUẦN 30  – Trọng tâm: Ổn định tốt nền nếp dạy và học. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Ngày SÁNG CHIỀU HAI 25/03/18 Bắc, Ninh,  N.Hà – Chào cờ: 100% CBGVNV có tiết sau tiết chào…

LỊCH TUẦN 29

TUẦN 29  – Trọng tâm: Ổn định tốt nền nếp dạy và học. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Ngày SÁNG CHIỀU HAI 18/03/18 Bắc, Ninh,  N.Hà – Chào cờ: 100% CBGVNV có tiết sau tiết chào…

LỊCH TUẦN 28

TUẦN 28  – Trọng tâm: Ổn định tốt nền nếp dạy và học. Ôn tập khảo sát gđIII đạt và vượt chỉ tiêu. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Ngày SÁNG CHIỀU HAI 11/03/18 Bắc, Ninh,  N.Hà