LỊCH TUẦN 37

TUẦN 37  – Trọng tâm: Duy trì tốt nền nếp dạy và học, các hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Tổ chức tốt việc XTN lớp9, triển khai ôn thi lớp 10 theo KH an toàn tuyệt đối.

LỊCH TUẦN 36

TUẦN 36  – Trọng tâm: Duy trì tốt nền nếp dạy và học, các hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Tổ chức tốt việc khảo sát cuối năm, triển khai ôn thi lớp 10 theo KH an toàn tuyệt…

LỊCH TUẦN 35

TUẦN 35  – Trọng tâm: Duy trì tốt nền nếp dạy và học, các hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Tăng cường ôn tập chuẩn bị khảo sát cuối năm, triển khai ôn thi lớp 10 theo KH an…

LỊCH TUẦN 34

TUẦN 34  – Trọng tâm: Duy trì tốt nền nếp dạy và học, các hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Tăng cường ôn tập chuẩn bị khảo sát cuối năm, triển khai ôn thi lớp 10 theo KH an…

LỊCH TUẦN 33

TUẦN 33  – Trọng tâm: Duy trì tốt nền nếp dạy và học, các hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Tăng cường ôn tập chuẩn bị thi HSG 6;7;8 và khảo sát cuối năm, triển khai ôn thi lớp…

LỊCH TUẦN 32

TUẦN 32  – Trọng tâm: Duy trì tốt nền nếp dạy và học, các hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Tăng cường ôn tập chuẩn bị thi HSG 6;7;8 và khảo sát lớp 9. Ngày SÁNG CHIỀU HAI09/04/18 Bắc,…

LỊCH TUẦN 31

TUẦN 31  – Trọng tâm: Duy trì tốt nền nếp dạy và học, các hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Tăng cường ôn tập chuẩn bị khảo sát lớp 9. Ngày SÁNG CHIỀU HAI02/04/18 Bắc, Ninh,  N.Hà – Chào…

LỊCH TUẦN 30

TUẦN 30  – Trọng tâm: Duy trì tốt nền nếp dạy và học, các hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Ngày SÁNG CHIỀU HAI 26/03/18 Bắc, Ninh,  N.Hà – Chào cờ: 100% CBGVNV có tiết 1. + Tổ chức HĐNGLL + Triển…

LỊCH TUẦN 29

TUẦN 29  – Trọng tâm: Duy trì tốt nền nếp dạy và học, các hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Ngày SÁNG CHIỀU HAI 19/03/18 Bắc, Ninh,  N.Hà – Chào cờ: 100% CBGVNV có tiết 1. + Tổ chức HĐNGLL. + Triển…

LỊCH TUẦN 28

TUẦN 28  – Trọng tâm: Duy trì tốt nền nếp dạy và học. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Chuẩn bị tốt các đk cho 6 hs tham gia thi HSG cấp tỉnh. Tiếp tục khảo…