1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

LỊCH TUẦN 03

TUẦN 03  – Trọng tâm: Tập trung huy động 100% sĩ số, tổ chức ôn tập kiến thức cũ, khảo sát lớp 6 đạt chất lượng tốt. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Ngày SÁNG
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

Lịch công tác tháng 8/2018

TUẦN 02  – Trọng tâm: Tập trung huy động 100% sĩ số, tổ chức ôn tập kiến thức cũ. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Ngày SÁNG CHIỀU HAI06/08/18 Bắc, Ninh,  N.Hà – Ôn tập hè. 
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac-120x118

Lịch công tác tháng 8/2018

TUẦN 01  – Trọng tâm: Tập trung huy động 100% sĩ số, tổ chức ôn tập kiến thức cũ. Triển khai mọi hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Ngày SÁNG CHIỀU HAI30/07/18Bắc, Ninh,  N.Hà – Tập trung học…

LỊCH TUẦN 37

TUẦN 37  – Trọng tâm: Duy trì tốt nền nếp dạy và học, các hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Tổ chức tốt việc XTN lớp9, triển khai ôn thi lớp 10 theo KH an toàn tuyệt đối.

LỊCH TUẦN 36

TUẦN 36  – Trọng tâm: Duy trì tốt nền nếp dạy và học, các hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Tổ chức tốt việc khảo sát cuối năm, triển khai ôn thi lớp 10 theo KH an toàn tuyệt…

LỊCH TUẦN 35

TUẦN 35  – Trọng tâm: Duy trì tốt nền nếp dạy và học, các hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Tăng cường ôn tập chuẩn bị khảo sát cuối năm, triển khai ôn thi lớp 10 theo KH an…

LỊCH TUẦN 34

TUẦN 34  – Trọng tâm: Duy trì tốt nền nếp dạy và học, các hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Tăng cường ôn tập chuẩn bị khảo sát cuối năm, triển khai ôn thi lớp 10 theo KH an…

LỊCH TUẦN 33

TUẦN 33  – Trọng tâm: Duy trì tốt nền nếp dạy và học, các hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Tăng cường ôn tập chuẩn bị thi HSG 6;7;8 và khảo sát cuối năm, triển khai ôn thi lớp…

LỊCH TUẦN 32

TUẦN 32  – Trọng tâm: Duy trì tốt nền nếp dạy và học, các hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Tăng cường ôn tập chuẩn bị thi HSG 6;7;8 và khảo sát lớp 9. Ngày SÁNG CHIỀU HAI09/04/18 Bắc,…

LỊCH TUẦN 31

TUẦN 31  – Trọng tâm: Duy trì tốt nền nếp dạy và học, các hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Tăng cường ôn tập chuẩn bị khảo sát lớp 9. Ngày SÁNG CHIỀU HAI02/04/18 Bắc, Ninh,  N.Hà – Chào…